Ochrana osobných údajov

Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

 

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov
 
Preambula
 

Spoločnosť MGO GROUP, s.r.o., so sídlom Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO 44 310 421, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 53700/B je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informačných technológií spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie, ako i prenájmu plavidieľ (ďalej len „Poskytovateľ“) Príjemcu služby, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov tvoria súčasť Zmlúv o poskytovaní služieb informačných technológií a prenájmu plavidiel (ďalej aj ako „zmluva“), ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov. Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu. Takisto slúžia ako informácia pre všetkých záujemcov o uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb o informačných technológiách a prenájmu plavidiel o ochrane osobných údajov u Poskytovateľa.

Spoločnosť MGO GROUP, s.r.o. teda Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri poskytovaní služieb informačných technológií a prenájmu plavidiel chráni Poskytovateľ osobné údaje všetkých Príjemcov služby v súlade s vyššie uvedenými všeobecne záväznými predpismi. V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré tvoria súčasť zmluvy, je najmä, ale nie výlučne opísané aké osobné údaje Poskytovateľ vyžaduje a z akého dôvodu, aké má práva dotknutá osoba a ako Poskytovateľ osobné údaje chráni.

I. Definície
Osobný údaj

Osobnými údajmi sú vo všeobecnosti všetky údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Najčastejšími osobnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa.

Záujemca

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Príjemca alebo Príjemca služby

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, využívajúca Služby, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku

Zákon

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zadných v objednávke je plnenie zmluvy a účelom spracovania emailovej adresy Príjemcu služby prostredníctvom pravidelného informovania Príjemcov o aktuálnej ponuke služieb Poskytovateľa je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre Príjemcov služieb.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ sa Záujemca o služby informačných technológiách alebo prenájmu plavidiel rozhodol uzavrieť Zmluvu o poskytovaní týchto služieb je potrebné zadať niektoré osobné údaje, aby sa mohli realizovať práv a povinnosti z uzavretej zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Príjemcu služby zadaných v objednávke je teda § 13, ods. 1, písm. b) zákona podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Právnym základom spracúvania emailovej adresy Príjemcu služby za účelom pravidelného informovania o službách Poskytovateľa je teda § 13, ods. 1, písm. f) zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Poskytovateľ je oprávnený informovať pravidelne Príjemcov služby o svojich službách, a Príjemca služby môže legitímne takéto informácie očakávať a zároveň takéto záujmy alebo práva Príjemcu služby vyžadujúce si ochranu osobných údajov neprevažujú nad oprávneným záujmom Poskytovateľa informovať o svojich službách.

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva na účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko,email, adresa, telefónne číslo, IP adresa.
2. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje na účely informovania o aktuálnych ponukách svojich služieb: emailová adresa.

V. Aktualizácia osobných údajov

1. Príjemca služby môže kedykoľvek aktualizovať osobnú údaje emailom: [email protected].
2. Aktualizácia niektorých údajov – adresa alebo fakturačné údaje možná aj inými spôsobmi, a to telefonicky len z autorizovaného telefónu teda telefónu uvedeného v objednávke, alebo emailom len z autorizovaného emailu, teda takého, ktorý je uvedený v objednávke. 
3. Ak Príjemca služby poskytne iné osobné údaje prostredníctvom autorizovaného telefónu alebo emailu ako tie, ktoré sú uvedené v objednávke, tak sa to považuje za aktualizáciu osobných údajov.
4. Zmenu osobných údajov prostredníctvom Live chatu Poskytovateľ vôbec neakceptuje, nakoľko nemá možnosť overiť identitu osoby, ktorá tento spôsob komunikácie s Poskytovateľom využíva.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

1. Doba uchovávania osobných údajov je doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah. 
2. Po zániku zmluvného vzťahu Poskytovateľ automaticky vymaže osobné údaje po 30 dňoch. Poskytovateľ uchováva osobné údaje Príjemcu služby ešte 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu kvôli možnej obnove zmluvného vzťahu zo strany Príjemcu služby. 
3. Pokiaľ osobitné všeobecne záväzné predpisy (napr. daňové alebo účtovné) vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov, v takom prípade ich Poskytovateľ uchováva po dobu, ktorú vyžadujú tieto osobitné všeobecne záväzné predpisy. 

VII. Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere, nepretržite ochranu osobných údajov monitoruje a prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia.
2. Údaje sa ukladajú na serveroch Poskytovateľa, ktoré sú uložené v zabezpečenej serverovni. Všetky servery Poskytovateľa sa nachádzajú na území Európskej únie.
3. Údaje sú šifrované a zabezpečené proti hackerským útokom a iným neoprávneným prístupom. Zamestnanci Poskytovateľa majú k osobným údajom prístup, avšak sú školení na bezpečné zachádzanie s osobnými údajmi.
4. Bezpečnostné incidenty Poskytovateľ oznamuje v súlade so Zákonom Úradu na ochranu osobných údajov.
5. Ochrana údajov je neustále aktualizovaná v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti zabezpečenia osobných údajov, primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.
6. Pokiaľ sú poskytované údaje sprostredkovateľom na účel plnenia zmluvných povinností Poskytovateľa, tieto údaje sú takisto poskytované na území Európskej únie (všetci sprostredkovatelia Poskytovateľa špecifikovaní v nasledujúcom čl. VIII sa subjektmi členských štátov Európskej Únie).

VIII. Sprostredkovatelia

Poskytovateľ v zmysle § 8 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje Príjemcovi (Príjemcom), že v súvislosti s poskytovaním Služieb poveril spracúvaním osobných údajov v mene Poskytovateľa nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:

  • ACCOUNT EK, s.r.o., Pribišova 2, 841 05 Bratislava – spracúvanie osobných údajov Príjemcu na účel vedenia účtovníctva Poskytovateľa podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov
  • MGO Real Eestate I, s.r.o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava – poskytovanie zákazníckej podpory, spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi pre styk s klientmi
  • MGO Real Eestate II, s.r.o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava – poskytovanie zákazníckej podpory, spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi pre styk s klientmi
 
IX. Využitie služby Live chat

Pokiaľ sa Záujemca alebo Príjemca využije zákaznícku podporu prostredníctvom on-line chatu a emailu (ak zašle Príjemca služby email na emailovú adresu zverejnenú na stránke www.luxurysailing.eu automaticky je tento email zaradený do systému na správu emailu), a takýmto spôsobom poskytne svoje osobné údaje, tieto osobné údaje Poskytovateľ uchováva po dobu 2 roky pre prípad uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb Príjemcom služby alebo Poskytovateľom.

X. Práva dotknutej osoby

1. Právo na informácie – Príjemca má právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich údajoch, ktoré sú spracovávané u Poskytovateľa, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje Poskytovateľ odovzdáva, a o účele spracovania.
2. Právo na opravu údajov – Ak sú údaje Príjemcu uchovávané Poskytovateľom nesprávne, môže ich kedykoľvek požiadať o aktualizovanie.
3. Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania – Príjemca má právo na vymazanie osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom. Vymazanie osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom písomnej žiadosti. Je potrebné však vedieť, že bez daných údajov nie je možné realizovať práva a povinnosti z uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb, preto výmazom údajov Príjemca s okamžitou platnosťou odstupuje od Zmluvy bez nároku na vrátenie akýchkoľvek zaplatených finančných prostriedkov. Takto vymazané údaje sa vymažú spravidla bezodkladne. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom, namiesto vymazania osobných údajov sa môže uskutočniť iba obmedzenie ich použitia. Po vymazaní údajov Príjemcu nebude ďalej možné umožniť prístup k osobným údajom Príjemcu. Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak Príjemca ukončil zmluvný vzťah jedným zo spôsobov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa bezodkladne po ukončení zmluvného vzťahu vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa nesmú použiť na iný ako zákonom predpokladaný účel a prístup k nim bude možný len na uvedené účely.
4. Právo na prenos údajov – Na požiadanie Príjemcu Poskytovateľ vydá alebo prenesie osobné údaje zadané v objednávke v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači, ak bude možné túto požiadavku Príjemcu technicky zrealizovať. Poskytovateľ vyvinie maximálne možné úsilie, aby takúto požiadavku technicky zrealizoval.
5. Právo namietať spracovanie údajov – Príjemca má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely informovania o aktuálnych ponukách Poskytovateľa, a to nezaškrtnutím príslušného políčka v Objednávke. V takom prípade Poskytovateľ email Príjemcu nevymaže, nakoľko je potrený na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ale nebude ho na účel zasielania informácií o aktuálnej ponuke služieb používať.
6. Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv) – V prípade, že Záujemca alebo Príjemca bude kontaktovať Poskytovateľa e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou MGO GROUP, s.r.o., so sídlom Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, uložíme Príjemcom alebo Záujemcom oznámené údaje (e-mailovú adresu, resp. meno, priezvisko a telefónne číslo) pre zodpovedanie otázok resp. pre vybavenie žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.
7. Právo na sťažnosť – V prípade sťažnosti sa Príjemca alebo Záujemca môže obrátiť na kontakty uvedené v predchádzajúcom bode. Okrem toho má Záujemca alebo Príjemca právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak má pocit, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov.

XI. Údaje ukladané zákazníkmi

1. Poskytovateľ nie je oboznámený s tým, aké údaje Príjemcovia ukladajú v rámci uzavretej zmluvy na servery Poskytovateľa, ani nie je oprávnený to zisťovať. 
2. Údaje ukladané Príjemcami služby na servery Poskytovateľa sú šifrované. Pokiaľ Príjemca služby ukladá na server osobné údaje, potom je prevádzkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v prípade ak splnené podmienky podľa Zákona je povinný uzavrieť s Poskytovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorú na vyžiadanie poskytne Prevádzkovtaeľ. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov nesie prevádzkovateľ, Poskytovateľ ako sprostredkovateľ vykonáva len jednu spracovateľskú operáciu – uchovávanie osobných údajov za podmienok vymedzených v sprostredkovateľskej zmluve.

XII. Záver

1. Ak má ktokoľvek akékoľvek otázky čo sa týka ochrany osobných údajov, je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa kedykoľvek počas hodín uvedených ako prevádzkové hodiny Poskytovateľa na jeho webovej stránke www.luxurysailing.eu alebo je možné kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom emailu: [email protected]
2. Ktokoľvek môže Poskytovateľa kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktov, pokiaľ nerozumie týmto Všeobecným podmienkam ochrany osobných údajov alebo ich časti, Poskytovateľ ochranu osobných údajov na požiadanie vysvetlí.
3. Zakliknutím príslušného políčka Záujemca a/alebo Príjemca prehlasuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov oboznámil a porozumel im.
4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vstupujú prvýkrát do platnosti 25.5.2018 a Poskytovateľ ich pravidelne aktualizuje.

V Bratislave dňa 25.5.2018

 

GDPR a LuxurySailing.eu

Správa pre klientov

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali, že s blížiaciou sa platnosťou Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation ďalej len ako GDPR) pristupujeme k aktualizácií súčasných Obchodných podmienok a pridaniu dokumentu Pravidlá ochrany osobných údajov. V novej podobe plne pokrývajú aj problematiku ochrany osobných údajov a špecifikujú náš vzťah správca – spracovateľ dát a plnia tiež rolu Zmluvy o spracovaní osobných údajov. 

Nové podmienky nadobúdajú účinosť dňa 25. 5. 2018. Zároveň na tejto stránke nájdete základné informácie, ako sa Vás GDPR dotýká a aké kroky je vhodné učinit z Vašej strany. Upozorňujeme, že nižšie uvedené informácie majú informatívny charakter a nenahradzujú služby poskytované advokátnymi kanceláriami alebo spoločnosťami zaoberajúcimi sa problematikou GDPR.

Pokiaľ Vy alebo Vaša spoločnosť spracovávate osobné údaje svojich zákazníkov (zamestnancov, partnerov, atď.), je viac ako pravdepodobné, že sa Vás GDPR dotýká. V tomto ohľade podliehate istým povinnostiam, ktorým sa treba prispôsobiť.

 

LuxurySailing.eu ako správca údajov

Nižšie uvedené údaje zadané v objednávke využíváme najmä na zabezpečenie ponúkaných služieb a pre účely fakturácie, atď. 

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať
Zpracovanie osobných údajov – každý úkon alebo súbor úkonov, ktoré sú s osobnými údajmi vykonávané systematicky, pomocou automatizovaných procesov. Spracovaním sa rozumie najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, poskytovanie, ukladanie, používanie, šírenie, zverejňovanie, a pod.
Správca osobných údajov – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva za nim stanoveným účelom ich zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie
Spracovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje menom správcu osobných údajov

LuxurySailing.eu
– kladie maximálny dôraz na náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 
– má dostatočné organizačné opatrenia, vrátane detailne nastavených procesných postupov pre zachovanie maximálnej bezpečnosti osobných údajov. 
– venujeme maximálnu starostlivosť technickému zabezpečeniu všetkých osobných údajov.
– osobné dáta sú ukladané do samostatnej časti dátového úložiska, ktoré je zabezpečené prísnymi technickými a organizačnými opatreniami, v dôsledku čoho sa dajú dáta spracovávať iba pre účely k tomu určené a nie je možné ich technicky prepojiť s dátami iných služieb.
– údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy napr. prevádzka fakturácie poskytovaných služieb
– údaje neposkytujeme tretím stranám mimo strán nutných na zabezpečenie služieb a prípadov, kedy ich poskytujeme štátnym orgánom na základe zákona (napr. súdy, polícia a ďalšie)
– údaje sú chránené v súlade s GDPR, sú použité technické a personálne postupy, ktoré ich chránia proti úniku a zničeniu

 

LuxurySailing.eu ako spracovateľ údajov

Patria sem údaje, ktoré ukladáte na naše servery v rámci využívania našich služieb napr. údaje o emailoch a podobne. Z pohľadu GDPR je LuxurySailing.eu spracovateľom osobných údajov voči svojim zákazníkom, ktorý využívajú naše služby na ukladanie osobných údajov.

LuxurySailing.eu
– nezasahuje obsahovo, technicky alebo právne do dát, ktoré majú zákazníci umiestnené v rámci služieb na zariadeniach LuxurySailing.eu 
– vykonáva automatické skenovania dát uložených na serveroch LuxurySailing.eu pomocou systémových nástrojov (napr. antivír, opravy práv, využívanie obsahu a pod.)
– spracováva osobné údaje iba za účelom správneho fungovania služieb a tieto informácie nikdy nevyužíva za inými účelmi (napr. marketing a pod.)
– neposkytuje dáta mimo územie Európskej únie alebo mimo krajiny, ktoré sú Európskou komisiou uznávané ako krajiny s dostatočnou úrovňou zabezpečenia dát
– implementuje pokročilé bezpečnostné štandardy za účelom poskytnutia vysokej úrovne zabezpečenia našich služieb
– v prípadě úniku dát našich zákazníkov upozorníme v čo najkratšom čase